• Où se trouve le bureau de poste le plus proche
  • Pouvez-vous me dessiner une carte
  • Y a-t-il un distributeur de billets ici
  • Sommes-nous en ginza
  • Combien de temps faut-il pour arriver en train
  • Pouvez-vous me donner un point de repère
  • Je suis totalement perdu
  • Pouvez-vous me diriger de Roppongi Crossing
  • Je pense que j'ai mal tourné
  • Pourriez-vous me montrer le chemin?

ichiban chikaku no yubinkyoku wa, doko desu ka -いちばん ちかく の ゆぅびんきょく は、 どこ です か

ichiban chikaku no yubinkyoku wa, doko desu ka -いちばん ちかく の ゆぅびんきょく は、 どこ です か

chizu o kaite moraemasen ka - ちずを かいて もらえません か

chizu o kaite moraemasen ka – ちずを かいて もらえません か

kono chikaku ni e-ti-emu wa arimasu ka - この ちかく に A T M は あります か

kono chikaku ni e-ti-emu wa arimasu ka – この ちかく に A T M は あります か

koko wa ginza desu ka - ここ は ぎんざ です か

koko wa ginza desu ka – ここ は ぎんざ です か

soko e iku no ni , densha de nampun kakarimasu ka - そこ ヘ いく の に 、 でんしゃ で なんぷん かかります か

soko e iku no ni , densha de nampun kakarimasu ka – そこ ヘ いく の に 、 でんしゃ で なんぷん かかります か

nanika mejirushi ni naru mono wa, arimasu ka - なにか めじるし に なる もの は、 あります か

nanika mejirushi ni naru mono wa, arimasu ka – なにか めじるし に なる もの は、 あります か

kanzen ni michi ni mayotte shimaimashita - かんぜん に みち に まよって しまいました

kanzen ni michi ni mayotte shimaimashita – かんぜん に みち に まよって しまいました

Roppongi no Kosaten kara, do ikeba ii desu ka - ろっぽんぎ の こぅさてん から、 ど う いけば いい です か

Roppongi no Kosaten kara, do ikeba ii desu ka – ろっぽんぎ の こぅさてん から、 ど う いけば いい です か

magarikado, machigaeta ka na -まがりかど、 まちがえた か な

magarikado, machigaeta ka na -まがりかど、 まちがえた か な

michijun o oshiete itadakemasen ka - みちじゅん を おしえて いただけません か

michijun o oshiete itadakemasen ka – みちじゅん を おしえて いただけません か