• Quand est le prochain train
  • Quand est la réunion
  • Quand devrais-je arriver?
  • Quand partirons-nous
  • quand pouvons-nous parler
  • Qui est-ce
  • Qui est responsable
  • À qui parle-t-il
  • A qui est ce parapluie?

Tsugi no densha wa nanji desu ka - つぎ の でんしゃ わ なんじ です か
Tsugi no densha wa nanji desu ka – つぎ の でんしゃ わ なんじ です か

 

kaigi wa nanji kara desu ka - かいぎ は なんじ から です か
kaigi wa nanji kara desu ka – かいぎ は なんじ から です か

 

Nanji ni tsukeba ii desu ka - なんじ に つけば いい です か
Nanji ni tsukeba ii desu ka – なんじ に つけば いい です か

 

Shuppatsu wa nanji desu ka - しゅっぱつ は なんじ です か
Shuppatsu wa nanji desu ka – しゅっぱつ は なんじ です か

 

o-hanashi ga aru n desu ga, itsu nara ii desu ka - おはなし が ある ん です が、 いつ なら いい です か
o-hanashi ga aru n desu ga, itsu nara ii desu ka – おはなし が ある ん です が、 いつ なら いい です か

 

Ano hito, dare - あの ひと、 だれ
Ano hito, dare – あの ひと、 だれ

 

Sekininsha wa dare desu ka - せきにんしゃ は だれ です か
Sekininsha wa dare desu ka – せきにんしゃ は だれ です か

 

Kare, dare to hanashite ru no - かれ、 だれ と はなして る の
Kare, dare to hanashite ru no – かれ、 だれ と はなして る の

 

Kono kasa, dare no desu ka - この かさ、 だれ の です か
Kono kasa, dare no desu ka – この かさ、 だれ の です か